زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

منشور اخلاقی زنجیره امید

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید

 
ماده ۱: هدف اصلی زنجیره امید فراهم نمودن بهداشت  برای کودکانی است که به دلیل فقدان وسایل فنی و منابع مالی در کشور مبدا نمی توان از آنها مراقبت نمود.

ماده ۲ : زنجیره امید از کودکانی که نیازدارند و نمی توانند هزینه درمان مربوط به بیماریشان را پرداخت کنند مراقبت می نماید.

ماده ۳: زنجیره امید مراقبت های بهداشتی را برای کودکان بدون توجه به ملیت ،نژاد و دین آنها انجام می دهد.

ماده ۴: زنجیره امید آموزشهای تخصصی پزشکی را برای گروه پزشکی فراهم می نماید تا پزشکان اطفال بتوانند کار درمان را به شایستگی انجام دهند.

ماده ۵: زنجیره امید دانش پزشکی و فنی و تجهیزات و مواد مصرفی را در کشور هایی که ساختار بیمارستانی آنها کارامد نمی باشد فراهم می نماید.

ماده ۶: زنجیره امید جهانی نسبت به تسهیل توسعه ساختار بیمارستانی برای بر آورده نمودن نیاز های کودکان در کشور های مربوطه اقدام می نماید.

ماده ۷: زنجیره امید دسترسی به آموزش و پرورش لازم برای توسعه هماهنگ کودکان را  از طریق برنامه های حمایتی فراهم می کند.

ماده ۸: زنجیره امید دارای تعهد برای مشارکت در دفاع از حقوق کودکان می باشد.

ماده ۹: زنجیره امید اطمینان حاصل خواهد کرد که تمام صلاحیت های لازم مخصوصا تعهددر مورد متخصصان داوطلب طبق ماموریت و تعهداتشان  انجام شده است.

ماده ۱۰: زنجیره امید روابط بر اساس جوامع را با توجه به جمعیت ذینفع مد نظر قرار داده است.

ماده ۱۱: زنجیره امید تمام شرکای مالی و فنی لازم را به منظور انجام این ماموریت تجهیز می نماید.

ماده ۱۲: زنجیره امید عملیات تامین مالی را به منظور انجام ماموریت اجراء می نماید.

ماده ۱۳ : زنجیره امید خود را متعهد به ارتقاء شفافیت روابط با خیرین مخصوصا تعهد خود نسبت به پایبندی به منشور اخلاقی سازمان های اجتماعی و انسان دوستانه می داند.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

بازدید دبیر سرای محله دربند

ازموسسه خیریه زنجیره امید

مطالعه خبر

توزیع سبد کالا

توزیع سبد کالا ویژه مددجویان زنجیره امید به مناسب...

مطالعه خبر