زنجیره امید

Contact us

Tel & Address

Address: No.31- Fana Khosrow St.- Tajrish Sq.- Tehran

Tel: 22747681-021

Email: info@zanjirehomid.com

Latest News

The First Multidisciplinary Evaluation Clinic of Neuromuscular Patients

Headed by Dr. Nabian, one of Zanjireh Omid's memb...

Read more

Progress in Excavation of Pediatric Hospital Project

بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی فوق تخصصی کودکان اميد

Read more